หน้าเว็บ

ตัววิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านเล้อก่อโกร
สวัสดีครับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน...บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู ภาคเรียนที่ 2/2554 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง .....เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(blended learning)เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ นอกจากนี้ยังเป็นอีกทางหนึ่ง ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2557

เริ่มการเดินทางเดือนนี้

ถ่ายรูปเอาวิวสักหน่อย


 บรรยากาศตอนเช้าๆ หมอกลงเต็มเลยคับ
 หมอกเริ่มหาย วิวสวยๆมาแทน
 ตอนเช้า เข้าแถว

ปลูกมะเขือยาวคับ

ปลูกพริกใต้ต้นกล้วย                                             ปลาดุก 900 ตัวครับ
ประชุมการ สร้างป่า สร้างรายได้คับ

 อาหารกลางวันคับ
 


 

เพาะกล้าผักเพิ่มคับ
 

                      ปลูกมะละกอ แขกดำเพิ่ม 10 ต้น
 

 

                                                   ปลูกลูกเนียง 10 ต้น


สัประรด 50 กว่าต้น


 มะไฟป่า

เมล็ดมะไฟป่า 
เพาะมะไฟป่า


ล้างถังกรองน้ำ

ถางหญ้า หน้า ศศช.เล้อก่อโกร


วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจจกรรมเดือน พ.ค.- มิ.ย. 2557
 
 
 
ดูแลแปลงผักชะอม

ทางเข้า ศศช.เล้อก่อโกร

 
 
 

 
อาหารกลางวันเด็กดอย
 
 
 
การจัด กิจกรรมการเรียนการสอน 
การปรับปรุงบ่่อปลา 
ปลูกต้นมะละกอ

 


 
 
 
ปลูกผักบุ้ง
 

 
ผลผลิตต้นกล้วย

 


 
 
นำต้นกล้าที่นักเรียนเพาะ ไปปลูก
 
 
 


ประชุมชาวบ้าน เพื่อพัฒนาถนน 

 


เพิ่มพลังแบบเด็ๆ ดื่มนม